Aktualności

 • 2014 4 września
  W odpowiedzi na liczne Państwa sugestie, z początkiem września 2014 wprowadziliśmy do naszej oferty moż­li­wość zakupu programu iSchool w modelu abo­na­men­to­wym.

  Dzięki temu, bez ponoszenia dużych kosztów początko­wych, mogą Państwo rozpocząć korzystanie z naszego sy­s­te­mu. Co istotne, można zrezygnować z dzier­żawy w każ­dej chwili. Wystarczy, że nie wniosą Państwo opłaty za kolejny miesięczny okres rozliczeniowy, a umo­wa ule­gnie automatycznemu rozwiązaniu.
 • 2014 17 czerwca
  Z przyjemnością informujemy o uzupełnieniu naszej ofer­ty o kompleksowe usługi w zakresie doboru i sprze­da­ży urzą­dzeń współ­pracujących z programem iSchool, w tym kom­puterów, monitorów, drukarek fiskalnych, czytników ko­dów kreskowych itp. Dostawa i serwisowanie sprzętu oraz świad­cze­nie usług do­dat­ko­wych, takich jak np. fiska­li­zacja dru­ka­rek, re­a­li­zo­wa­na jest przy współpracy z na­szy­mi part­ne­ra­mi.
 • 2013 18 lutego
  Informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty usługi hos­tin­gu bazy danych programu iSchool w chmurze. Wy­ku­pie­nie nowej usługi pozwala na korzystanie z programu na wie­lu stanowiskach (także zlokalizowanych poza sie­dzi­bą szko­ły) bez potrzeby posiadania własnego serwera.

  Hosting to także zapewnienie bezpieczeństwa danym naszych Klientów, gdyż zamiast na lokalnym komputerze znajdują się one na wielo­pozio­mowo zabez­pieczonych ser­we­rach, w jednym z naj­no­wo­cześ­niej­szych centrów danych w Polsce.

Ostatnie zmiany w programie

Historia aktualizacji

Jeżeli chcesz przejrzeć listę kilku ostatnich aktualizacji programu na­ciś­nij przycisk Archiwum aktualizacji. Przypominamy, że użyt­ko­w­ni­cy, którzy posiadają aktywny pakiet pomocy technicznej, ot­rzy­mu­ją dro­gą mailową powiadomienia o dostępności aktualizacji pro­gra­mu wraz z in­for­ma­cją o sposobie ich instalacji.

update
Ta strona wykorzystuje cookies w celu obsługi czatu oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu i tworzenia statystyk oglądalności.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję