Aktualności

 • 2019 1 marca
  Informujemy, że od dnia 11.03.2019 r. telefoniczna pomoc techniczna jest realizowana w godzinach od poniedziałku do piątku 8:00-11:00
 • 2018 18 maja
  W związku z wej­ściem w ży­cie no­wych prze­pi­sów do­ty­czą­cych och­ro­ny da­nych oso­bo­wych (RODO) wpro­wa­dzi­liś­my w systemie zmiany wspierające dostosowanie procesów i procedur w firmie do nowych uwarunkowań.
 • 2016 14 października
  Z przyjemnością informujemy o uzupełnieniu naszej ofer­ty o kompleksowe usługi w zakresie doboru i sprze­da­ży urzą­dzeń współ­pracujących z programem iSchool, w tym kom­puterów, monitorów, drukarek fiskalnych, czytników ko­dów kreskowych itp. Dostawa i serwisowanie sprzętu oraz świad­cze­nie usług do­dat­ko­wych, takich jak np. fiska­li­zacja dru­ka­rek, re­a­li­zo­wa­na jest przy współpracy z na­szy­mi part­ne­ra­mi.
 • 2015 12 lutego
  Informujemy o wprowadzeniu do naszej oferty usługi hos­tin­gu bazy danych programu iSchool w chmurze. Wy­ku­pie­nie nowej usługi pozwala na korzystanie z programu na wie­lu stanowiskach (także zlokalizowanych poza sie­dzi­bą szko­ły) bez potrzeby posiadania własnego serwera.

  Hosting to także zapewnienie bezpieczeństwa danym naszych Klientów, gdyż zamiast na lokalnym komputerze znajdują się one na wielo­pozio­mowo zabez­pieczonych ser­we­rach, w jednym z naj­no­wo­cześ­niej­szych centrów danych w Polsce.

Ostatnie zmiany w programie

Ta strona wykorzystuje cookies w celu obsługi czatu oraz gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu i tworzenia statystyk oglądalności.
Użytkownik ma możliwość wyłączenia cookies za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.
Akceptuję